Schwedisch fuer Anfänger, Grundwortschatz

Svenska för Nybörjare, Basordlista
Swedish for Beginners, Basic Vocabulary
Suédois pour les débutants, Vocabulaire élémentaire
** W. Alex, Universität Karlsruhe, Oktober 1983

A**
adjö
affär, affären, affärer, affärerna
aldrig
all, allt, alla
alldeles
allra
alls; inte alls
alltför
alltid
allting
alltså
anledning, anledningen, anledningar, anledningarna
annan, annat, andre, andra; en annan - den andre
annars
anse, anser, ansåg, ansett, ansedd
antal, antalet, antal, antalen
arbeta, arbetar, arbetade, arbetat
arbete, arbetet, arbeten, arbetena
arm, armen, armar, armarna
att
av
B**
bakom
bar, baren, barer, barerna
bara
barn, barnet, barn, barnen
be (bedja), ber, bad, bett, bedd
behöva, behöver, behövde, behövt, behövd
ben, benet, ben, benen
bero, beror, berodde, berott; bero på
berätta, berättar, berättade, berättat, berättad; b. något för någon
besvär, besväret, besvär, besvären
besviken, besviket, besvikna
betala, betalar, betalade, betalat, betald
betyda, betyder, betydde, betytt
betydelse, betydelsen, betydelser, betydelserna
betydlig, betydligt, betydliga; betydligare, betydligast, betydligaste
bil, bilen, bilar, bilarna; åka bil; bildäck; bilglas
bild, bilden, bilder, bilderna
bjuda, bjuder, bjöd, bjudit, bjuden; bjuda på
bland; bland annat = bl a
blankett, blanketten, blanketter, blanketterna
bli (bliva), blir, blev, blivit, bliven
blomma, blomman, blommor, blommorna
blå, blått, blåa
blåbär, blåbäret, blåbär, blåbären
bo, bor, bodde, bott
bok, boken, böcker, böckerna; bokhylla; bokhandel
bolag, bolaget, bolag, bolagen; Systembolaget; aktiebolag = AB
bord, bordet, bord, borden
borste, borsten, borstar, borstarna
bort; borta
bostad, bostaden, bostäder, bostäderna
bra (unveränderlich)
brev, brevet, brev, breven; brevlåda
brevkort, brevkortet, brevkort, brevkorten; /vykort/
bror (broder), brodern, bröder, bröderna; brorsa
bruka, brukar, brukade, brukat, brukad
brun, brunt, bruna
brygga, bryggan, bryggor, bryggorna
brygga, brygger, bryggde, bryggt, bryggd; brygga öl; bryggeri
bröd, brödet, bröd, bröden
buss, bussen, bussar, bussarna; åka buss
butik, butiken, butiker, butikerna
by, byen, byar, byarna
bygga, bygger, byggde, byggt, byggd
byta, byter, bytte, bytt; byta tåg
båda; både - och
båt, båten, båtar, båtarna; åka båt
bära, bär, bar, burit, buren
böra, bör, borde, bort (Hilfsverb)
börja, börjar, började, börjat, börjad
början (unveränderlich); i början
C**
centrum, centret, centrer, centrerna
check, checken, checkar, checkarna
choklad, chokladen, choklader, chokladerna; chokladask
cykel, cykeln, cyklar, cyklarna; cykla; cykelstig
D**
dag, dagen, dagar, dagarna; idag = i dag; födelsedag
de (dom), dem (dom); deras
del, delen, delar, delarna
dels - dels
den, det, de (Artikel)
den, det; dess (Pronomen)
denna, detta, dessa
dessutom
dit
djup, djupt, djupa; djupare, djupast, djupaste
djur, djuret, djur, djuren
dock
dotter, dottern, döttrar, döttrarna
dra (draga), drar, drog, dragit, dragen
dricka, dricker, drack, druckit, drucken
drottning, drottningen, drottningar, drottningarna
dryck, drycken, drycker, dryckerna; läskedryck
du, dig; din, ditt, dina
dyr, dyrt, dyra; dyrare, dyrast, dyraste
då (Zeit)
dålig, dåligt, dåliga; värre, värst, värsta; sämre, sämst, sämsta
där (Raum)
därefter
däremot
därför; därför att
därifrån
därmed
därpå
död, dött, döda
dörr, dörren, dörrar, dörrarna
E**
efter
eftersom
egen, eget, egna
egentligen
eld, elden, eldar, eldarna
elda, eldar, eldade, eldat
eller; antingen - eller; varken - eller
emellertid
emot
en, ett; två; tre; fyra; fem; sex; sju; åtta; nio; tio; elva; tolv
enda, ende
endast
enkel, enkelt, enkla; enklare, enklast, enklaste
enligt
ens; inte ens; med ens
ensam, ensamt, ensamma; ensammare, ensammast, ensammaste
exempel, exemplet, exempel, exemplen; till exempel = t ex
F**
f d = före detta
fall, fallet, fall, fallen; i varje fall
falla, faller, föll, fallit, fallen
falsk, falskt, falska
familj, familjen, familjer, familjerna
far (fader), fadern, fäder, fäderna
fara, far, for, farit, faren; /köra; åka/
fast (Konjunktion)
fast, fast, fasta; fastare, fastast, fastaste
fattig, fattigt, fattiga; fattigare, fattigast, fattigaste
fel, felet, fel, felen
fest, festen, fester, festerna
fin, fint, fina; finare, finast, finaste; jättefin
finnas, finns, fanns, funnits; det finns (Deponens)
fisk, fisken, fiskar, fiskarna; fiskare
fler, flera; flest, flesta
flicka, flickan, flickor, flickorna; /tjej/
flytta, flyttar, flyttade, flyttat, flyttad
folk, folket, folk, folken; folk (= die Leute)
form, formen, formar, formarna
fort, fort, forta; fortare, fortast, fortaste
fortfarande
fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt
fot, foten, fötter, fötterna
fram; framme
framför; framför allt
frisk, friskt, friska; friskare, friskast, friskaste; /hälsosam/
fru, frun, fruar, fruarna
frukost, frukosten, frukostar, frukostarna
fråga, frågan, frågor, frågorna
fråga, frågar, frågade, frågat, frågad
från
främmande
främst, främsta
fröken, fröken, fröknar, fröknarna
ful, fult, fula; fulare, fulast, fulaste
full, fullt, fulla; fullare, fullast, fullaste
fylla, fyller, fyllde, fyllt, fylld; fylla år
få (= wenige)
få, får, fick, fått, fången; få lov
fågel, fågeln, fåglar, fåglarna
färdig, färdigt, färdiga
färg, färgen, färger, färgerna
färsk, färskt, färska; färskare, färskast, färskaste; /frisk/
följa, följer, följde, följt, följd
följande; i det följande
fönster, fönstret, fönster, fönstren/fönsterna
för
förbi
före
förefalla, förefaller, föreföll, förefallit, förefallen
förr; förr i tiden
förrän
förslag, förslaget, förslag, förslagen
först
första, förste; andra, andre; tredje; fjärde; femte; sjätte; sjunde
förstå, förstår, förstod, förstått, förstådd; förstås
försök, försöket, försök, försöken
försöka, försöker, försökte, försökt, försökt
förut
föräldrar, föräldrarna
G**
gaffel, gaffeln, gafflar, gafflarna
gammal, gammalt, gamla; äldre, äldst, äldsta
ganska
gata, gatan, gator, gatorna
ge (giva), ger, gav, givit, given
genast
genom
givetvis
glad, glatt, glada; gladare, gladast, gladaste
glass, glassen, glasser, glasserna; /is/
glädje, glädjen
glömma, glömmer, glömmde, glömmt, glömmd; glömma bort något
god, gott, goda; bättre, bäst, bästa; godare, godast, godaste
golv, golvet, golv, golven
grad, graden, grader, graderna; i hög grad
grund, grunden, grunder, grunderna; på grund av = p g a
grön, grönt, gröna
gul, gult, gula
gå, går, gick, gått, gången
gång, gången, gånger, gångerna; det var en gång; inte en gång
gård, gården, gårdar, gårdarna; trädgård; djurgård
gälla, gäller, gällde, gällt
gärna; hellre, helst
göra, gör, gjorde, gjort, gjord
H**
ha (hava), har, hade, haft, haven
halv, halvt, halva
hammare, hammaren, hammare/hamrar, hamrarna
han, honom; hans
hand, handen, händer, händerna
hastig, hastigt, hastiga; hastigare, hastigast, hastigaste; hastighet
hav, havet, hav, haven; till havs
hej, hejdå!
hel, helt, hela
heller; nur in der Zssg. inte heller
hem; hemma
hem, hemmet, hem, hemmen
herre, herren, herrar, herrarna
heta, heter, hette, hetat
himmel, himlen, himlar, himlarna
hinna, hinner, hann, hunnit, hunnen
hit
hitta, hitter, hittade, hittat, hittad; hittegods
hittills
hjälp, hjälpen, hjälper, hjälperna
hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt
hon, henne; hennes
hoppa, hoppar, hoppade, hoppat, hoppad; /springa/
hoppas, hoppas, hoppades, hoppats (Deponens)
hos (Personen)
hund, hunden, hundar, hundarna
hur
hus, huset, hus, husen
hustru, hustrun, hustrur, hustrurna
huvud, huvudet, huvud, huvuden
hygglig, hyggligt, hyggliga; hyggligare, hyggligast, hyggligaste
håll, hållet, håll, hållen
hålla, håller, höll, hållit, hållen; hålla på att
hård, hårt, hårda; hårdare, hårdast, hårdaste
hälfte, hälften, hälfter, hälfterna; hälften så stor
hälsa, hälsar, hälsade, hälsat, hälsad; hälsa på
hälsning, hälsningen, hälsningar, hälsningarna; med vänlig hälsning
hämta, hämtar, hämtade, hämtat, hämtad
här
härifrån
härlig, härligt, härliga; härligare, härligast, härligaste
hög, högt, höga; högre, högst, högsta
höger, högert, högra; till höger; höger om
höra, hör, hörde, hört, hörd
höst, hösten, höstar, höstarna; i höstas
I**
i
ibland
ifrån
igen
igenom
ihop
ihåg; komma ihåg
illa; värre, värst; må illa
in; in i; inne
inför
ingen, inget, inga
ingenting
innan
innebära, innebär, innebar, inneburit, inneburen
inom; inom kort
inte; icke; ej
intresse, intresset, intressen, intressena
intressant, intressant, intressanta; mera intressant, mest intressant
is, isen, isar, isarna; /glass/
J**
ja, jaha, ju, jo (= ja doch)
jag, mig; min, mitt, mina
jobba, jobbar, jobbade, jobbat
jord, jorden
jul, julen, jular, jularna; i julas
just
järn, järnet; järnväg; Statens Järnvägar = SJ; järnvägstation
K**
kaffe, kaffet
kaka, kakan, kakor, kakorna
kall, kallt, kalla; kallare, kallast, kallaste
kalla, kallar, kallade, kallat, kallad
kamrat, kamraten, kamrater, kamraterna
kanske (sprich: kansche)
karta, kartan, kartor, kartorna; en karta över Sverige
kasta, kastar, kastade, kastat, kastad
kex, kexet, kexe, kexen
klar, klart, klara; klarare, klarast, klaraste
klocka, klockan, klockor, klockorna; klockan tolv; vad år klockan?
kläd, kläden, kläder, kläderna
knappast
kniv, kniven, knivar, knivarna
koka, kokar, kokade, kokat, kokad
komma, kommer, kom, kommit, kommen
konst, konsten, konster, konsterna
kopp, koppen, koppar, kopparna
kort, kort, korta; kortare, kortast, kortaste
kort, kortet, kort, korten; vykort; brevkort; /karta/
korv, korven, korvar, korvarna
krav, kravet, krav, kraven
kring
krona, kronan, kronor, kronorna; en krona femtio; krona - öre
kräva, kräver, krävde, krävd; krävande
kung, kungen, kungar, kungarna
kunna, kan, kunde, kunnit
kvar; vara kvar; bliva kvar; ha pengar kvar
kväll, kvällen, kvällar, kvällarna; i kväll; om kvällarna
kyckling, kycklingen, kycklingar, kycklingarna
kyrka, kyrkan, kyrkor, kyrkorna; k:a (abgek.)
känna, känner, kände, känt, känd; känna till; kännas (Deponens)
kär, kärt, kära; kärare, kärast, käraste; bli kär i någon
kärlek, kärleken, kärlekar, kärlekarna; kärlek till
kök, köket, kök, köken
köpa, köper, köpte, köpt, köpt; /handla/
köra, kör, körde, kört, kört; /fara; åka/
kött, köttet
L**
lagom (Adv. + Adj., unveränderlich)
land, landet, länder, länderna
leda, leder, ledde, lett, ledd
ledsen, ledset, ledsna; ledsnare, ledsnast, ledsnaste
leka, leker, lekte, lekt, lekt; /spela/
leta, letar, letade, letat; leta efter
leva, lever, levde, levt, levd; uppleva
ligga, ligger, låg, legat; /lägga/
lika; lika stor som
liksom
lingon, lingonet, lingon, lingonen; lingonsylt
lite, litet (Adverb + Substantiv)
liten, litet, små, lille, lilla; mindre, minst, minsta
liv, livet, liv, liven
ljud, ljudet, ljud, ljuden
ljus, ljuset, ljus, ljusen; levande ljus
ljus, ljust, ljusa; ljusare, ljusast, ljusaste
lov; få lov; ha lov; utan lov
luft, luften
lugn, lugnet, lugn, lugnen; i lugn och ro
lust, lusten; ha lust till
lycka, lyckan; lycka till!
lyfta, lyfter, lyfte, lyft, lyft
lyssna, lyssnar, lyssnade, lyssnat; lyssna på radio
låg, lågt, låga; lägre, lägst, lägsta
lång, långt, långa; längre, längst, längsta
långsam, långsamt, långsamma; långsammare, långsammast, långsammaste
låta, låter, lät, låtit; låta bli
lägenhet, lägenheten, lägenheter, lägenheterna
lägga, lägger, lade, lagt, lagd
lämna, lämnar, lämnade, lämnat, lämnad
lämplig, lämpligt, lämpliga; lämligare, lämpligast, lämpligaste
länge, längre, längst (Adverb, Zeit); för länge sedan
lär (Hilfsverb)
lära, lär, lärde, lärt; lära sig
lärare, läraren, lärare, lärarna
läsa, läser, läste, läst, läst; läsa matematik på universitetet
lätt, lätt, lätta; lättare, lättast, lättaste
lök, löken, lökar, lökarna
M**
make, maken, makar, makarna
mamma, mamman, mammor, mammorna
man
man, mannen, män, männen
mark, marken, marker, markerna; i skog och mark
mat, maten; laga mat; matsedel; matsal
med
medan
mellan
men
mena, menar, menade, menat, menad
mer, mera; Komparativ zu: mycken
middag, middagen, middagar, middagarna (= Abendessen)
mil, milen, mil, milen (= 10 km)
minnas, minnas, minnades, minnats (Deponens); påminna om
mjuk, mjukt, mjuka; mjukare, mjukast, mjukaste
mjölk, mjölken
mjöl, mjölet
mor (moder), modern, mödrar, mödrarna
morgon, morgonen, morgnar, morgnarna; i morgon, om morgnarna
mot
mycken, mycket, myckna; mer, mera, mest, mesta
må, må, måtte (Hilfsverb)
må, mår, mådde, mått; må bra; må illa
mål, målet, mål, målen
månad, månaden, månader, månaderna
måndag; tisdag; onsdag; torsdag; fredag; lördag; söndag; siehe: dag
många
måste, måste (Hilfsverb)
människa, människan, människor, människorna (hon!)
möjlig, möjligt, möjliga; möjligen; om möjligt
möjlighet, möjligheten, möjligheter, möjligheterna
mörk, mörkt, mörka; mörkare, mörkast, mörkaste
möta, möter, mötte, mött, mött; mötas (Deponens)
N**
namn, namnet, namn, namnen
natt, natten, nätter, nätterna
naturligtvis
nej
ner (= ned)
nere
ni, er; er, ert, era
nog
norr; i norr; norr om; norrut
nu
numera
nuvarande; för nuvarande
ny, nytt, nya; nyare, nyast, nyaste
nyss
nå, når, nådde, nått, nådd
någon, något, några
nämligen
när
nära; närmare, närmast, närmaste, näst, näste, nästa
närvarande; för närvarande
näsduk, näsduken, näsdukar, näsdukarna
nästan
O**
obs! = observera!
och
också
ofta; oftare, oftast
olik, olikt, olika
olja, oljan, oljor, oljorna; motorolja; dieselolja
om
omkring
ont, ett ont; ont i halsen
ord, ordet, ord, orden
ordning, ordningen, ordningar, ordningarna; i ordning
ost, osten, ostar, ostarna
osv = och så vidare
P**
pappa, pappan, pappor, papporna
papper, papperet, papper, papperna
par, paret, par, paren; ett par kronor
passa, passar, passade, passat; pass på!
pengar, pengarna (Plural)
per; per telefon, per styck
person, personen, personer, personerna
plats, platsen, platser, platserna; hållplats
plocka, plockar, plockade, plockat, plockad
plötsligt
pojke, pojken, pojkar, pojkarna, /kille/
post, posten, poster, posterna; postkontor
potatis, potatisen, potatisar, potatisarna
prata, pratar, pratade, pratat
pris, priset, pris, prisen (auch: priser, priserna); prisbillig

päron, päronet, päron, päronen
R**
rak, rakt, raka; rakare, rakast, rakaste
raka, rakar, rakade, rakat, rakad; raka sig; rakapparat
rar, rart, rara; rarare, rarast, raraste
rea = realisation, rean; på rea
reda, redan; få reda på; ha reda på; bringa reda i något
redan
regn, regnet; regna, regnar, regnade, regnat
ren, rent, rena; renare, renast, renaste
resa, reser, reste, rest
rest, resten, rester, resterna; förresten
rik, rikt, rika; rikare, rikast, rikaste
rik, riket; Konungariket Sverige
riktig, riktigt, riktiga; riktigare, riktigast, riktigaste
roa, roar, roade, roat; roa sig
rolig, roligt, roliga; roligare, roligast, roligaste
roll, rollen, roller, rollerna; spela en roll; falla ur rollen
ropa, ropar, ropade, ropat, ropad; ropa på någon
rum, rummet, rum, rummen
rund, runt, runda; rundare, rundast, rundaste
ruta, rutan, rutor, rutorna
råd, rådet, råd, råden; ha råd till
rädd, -, rädda; räddare, räddast, räddaste; vara rädd för, v. r. om
röd, rött, röda; rödare, rödast, rödaste
röra, rör, rörde, rört; det rör mig; röra sig
S**
saft, saften, safter, safterna
sak, saken, saker, sakerna
salt, saltet, salter, salterna
samband, sambandet, samband, sambanden; i samband med
samma, samme; densamme, densamma, detsamma
samt
samtidigt
se, ser, såg, sett, sedd
sedan (sen); för tre timmar sedan
sedel, sedeln, sedlar, sedlarna; matsedel; sedelautomat
semester, semestern, semestrar, semestrarna; /termin/
sen, sent, sena; senare, senast, senaste
sida, sidan, sidor, sidorna
sig; sin, sitt, sina (reflexiv!)
sist, sist, sista; sist i ledet, till sist
sitta, sitter, satt, suttit
sjuk, sjukt, sjuka; sjukare, sjukast, sjukaste; sjukhus
själv, självt, själva
sjö, sjön, sjöar, sjöarna; insjö; till sjöss
skaffa, skaffar, skaffade, skaffat, skaffad
sked, skeden, skedar, skedarna
skicka, skickar, skickade, skickat, skickad
skida, skidan, skidor, skidorna; åka skidor
skjuta, skjutar, sköt, skjutit, skjuten
sko, skon, skor, skorna
skog, skogen, skogar, skogarna
skola , ska (skall), skulle, skolat (Hilfsverb)
skola, skolan, skolor, skolorna; gå till skolan
skriva, skriver, skrev, skrivit, skriven
skruv, skruven, skruvar, skruvarna; skruvmejsel
skynda, skyndar, skyndade, skyndat; skynda sig, skynda bort
skål, skålen, skålar, skålarna
skål!
skåp, skåpet, skåp, skåpen; kylskåp
skäl, skälet, skäl, skälen;av det skälet att; med fullt skäl
skön, skönt, sköna; skönare, skönast, skönaste
slag, slaget, slag, slagen; många slags böcker
slut, slutet, slut, sluten; göra slut på; till slut
slutligen
slå, slår, slog, slagit, slagen; slåss (Deponens)
slänga, slänger, slängde, slängt, slängd; slänga bort
småningom
smör, smöret; smörgås
snabb, snabbt, snabba; snabbare, snabbast, snabbaste; snabbkaffe
snart; så snart som möjligt
snäll, snällt, snälla; snällare, snällast, snällaste
snö, snön
snöre, snöret, snören, snörena
socker, sockret; bitsocker
sol, solen, solar, solarna
som
sommar, sommaren, somrar, somrarna; i somras
son, sonen, söner, sönerna
soppa, soppan, soppor, sopporna
sova, sover, sov, sovit; sovsäck; sovvagn
spela, spelar, spelade, spelat, spelad; /leka/
spik, spiken, spikar, spikarna
springa, springer, sprang, sprungit, sprungen; /hoppa/
stad, staden (stan), städer, städerna; storstad; småstad
stanna, stannar, stannade, stannat
stark, starkt, starka; starkare, starkast, starkaste
station, stationen, stationer, stationerna; bensinstation
steka, steker, stekte, stekt, stekt; stekt ägg
sten, stenen, stenar, stenarna
stiga, stiger, steg, stigit
still, stillt, stilla; stillare, stillast, stillaste
stol, stolen, stolar, stolarna
stor, stort, stora; större, störst, största
strax
studera, studerar, studerade, studerat
student, studenten, studenter, studenterna
stuga, stugan, stugor, stugorna; sommarstuga; fjällstuga
stund, stunden, stunder, stunderna; om en stund; /timme/
stycke, stycket, stycken, styckena; per styck
stå, står, stod, stått
ställe, stället, ställen, ställena; i stället
stänga, stänger, stängde, stängt, stängd
sur, surt, sura; surare, surast, suraste
svar, svaret, svar, svaren; ansvar
svart, svart, svarta; svartare, svartast, svartaste
svara, svarar, svarade, svarat
svensk, svenskt, svenska (= schwedisch)
svensk, svensken, svenskar, svenskarna (= Schwede)
svenska, svenskan, svenskor, svenskorna (=Schwedin)
svenska, svenskan (= schwedische Sprache, Schwedisch)
Sverige (= Schweden)
svår, svårt, svåra; svårare, svårast, svåraste; /tung/
sylt, sylten, sylter, sylterna; lingonsylt
synd; det var synd att
syster, systern, systrar, systrarna

sådan, sådant, sådana
säga, säger, sade, sagt, sagd; det sägs att
säker, säkert, säkra; säkrare, säkrast, säkraste
sälja, säljer, säljde, säljt, säljd; till salu; saluhall
sällskap, sällskapet, sällskap, sällskapen; /bolag/
säng, sängen, sängar, sängarna; bädda sängen
särskilt
sätt, sättet, sätt, sätten; på sätt och vis; på följande sätt
sätta, sätter, satte, satt, satt
söka, söker, sökte, sökt, sökt; söka efter; leta efter
söt, sött, söta; sötare, sötast, sötaste
T**
t o r = tur och retur
t o m = till och med
ta (taga), tar, tog, tagit, tagen
tack, tacket; tack så mycket; tack ska Du ha; ja tack; nej tack
tacka, tackar, tackade, tackat
tak, taket, tak, taken
tala, talar, talade, talat, talad
tallrik, tallriken, tallrikar, tallrikarna
tanke, tanken, tankar, tankarna
tappa, tappar, tappade, tappat, tappad; tappa bort
te, teet
tentera, tenterar, tenterade, tenterat; tentamen
termin, terminen, terminer, terminerna; /semester/
tid, tiden, tider, tiderna; i rätt tid
tidig, tidigt, tidiga; tidigare, tidigast, tidigaste
tidning, tidningen, tidningar, tidningarna
till
tillbaka
tills; tills vidare
tillsammans
tillfreds
timme, timmen, timmar, timmarna; /stund/
titta, tittar, tittade, tittat
tjäna, tjänar, tjänade, tjänat; tjäna pengar
tom, tomt, tomma
tomat, tomaten, tomater, tomaterna
torka, torkar, torkade, torkat, torkad (transitiv + intransitiv)
trevlig, trevligt, trevliga; trevlig resa!
tro, tron
tro, tror, trodde, trott, trodd
trots; trots allt; trots det att
tråd, tråden, trådar, trådarna
tråkig, tråkigt, tråkiga; tråkigare, tråkigast, tråkigaste
träd, trädet, träd, träden; /trä/
träffa, träffar, träffade, träffat, träffad; träffas (Deponens)
trött, trött, trötta; tröttare, tröttast, tröttaste
tung, tungt, tunga; tyngre, tyngst, tyngsta; /svår/
tunnelbana, -banan, -banor, -banorna
tur, turen; ha tur; tur och retur; det är din tur
tvål, tvålen, tvålar, tvålarna
tvätta, tvättar, tvättade, tvättat, tvättad; tvätta sig
tycka, tycker, tyckte, tyckt; tycka om
tydligen
tyst, tyst, tysta; tystare, tystast, tystaste
tyvärr
tåg, tåget, tåg, tågen; expresståg
tång, tången, tänger, tängerna
tänka, tänker, tänkte, tänkt, tänkt
tör, torde (Hilfsverb)
U**
undan; komma undan polisen
under
undra, undrar, undrade, undrat
ung, ungt, unga; yngre, yngst, yngsta
ungefär
upp; uppe
uppgift, uppgiften, uppgifter, uppgifterna
ur; ut ur
utan
utanför
ute
utmärkt, utmärkt, utmärkta; mera utmärkt, mest utmärkt
utom
V**
vacker, vackert, vackra; vackrare, vackrast, vackraste
vad
vagn, vagnen, vagnar, vagnarna; spårvagn
vandra, vandrar, vandrade, vandrat; vandrerhem; vandrare
vanlig, vanligt, vanliga; vanligare, vanligast, vanligaste; vanligen
var; var och en; vart
vara, är, var, varit
varandra
varför
varje
vatten, vattnet, vatten, vattnen
vecka, veckan, veckor, veckorna
vem
verk, verket, verk, verken
verkligen
veta, vet, visste, vetat
vi, oss; vår, vårt, våra
vid (Sachen)
vid, vitt, vida; vidare, vidast, vidaste; tills vidare
vilja, viljan, viljor, viljorna
vilja, vill, ville, velat (Hilfsverb)
vilken, vilket, vilka; vars, vilkas; /som/
vin, vinet, viner, vinerna; vinbutelj; vingård
vinter, vintern, vintrar, vintrarna; i vintras
visa, visar, visade, visat, visad
viss, visst, vissa
vistas, vistas, vistades, vistats (Deponens)
vit, vitt, vita; vitare, vitast, vitaste
våning, våningen, våningar, våningarna
vår, våren, vårar, vårarna; i våras
väder, vädret, väder, vädren
väg, vägen, vägar, vägarna; vara på väg till
väl
välja, väljer, valde, valt, vald
vän, vännen, vänner, vännerna; väninna; vänlig; med vänliga hälsningar
vänster; vänster om
vänta, väntar, väntade, väntat
värld, världen, världar, världarna
Y**
ytterlig, ytterligt, ytterliga; ytterligare, ytterligast, ytterligaste
Å**
åka, åker, åkte, åkt; åka båt; åka buss; /köra; fara/
år, året, år, åren; i år, förra året, om året, året om
åt
åter
åtminstone
Ä**
ägg, ägget, ägg, äggen; stekt ägg
än; större än
ända; ända hit; ända fram till
ändå
ännu; ännu en gång
äntligen
äpple, äpplet, äpplen, äpplena
äta, äter, åt, ätit
även
Ö**
ö, ön, öar, öarna
öga, ögat, ögon, ögonen; ögonblick; glasögon
öl, ölet, öl, ölen; en öl, tack.
önska, önskar, önskade, önskat, önskad
öppna, öppnar, öppnade, öppnat, öppnad
öra, örat, öron, öronen
över
övrig, övrigt, övriga; i övrigt

Jüngste Änderung 1995-10-25
http://www.alex-weingarten.de/skripten/schwedisch.html
alex-weingarten@t-online.de